Deze website gebruikt cookies voor Google Analytics.

Vanwege de privacywetgeving kunt u deze website niet gebruiken zonder het gebruik van deze cookies te accepteren.

Bekijk het privacybeleid

Door te accepteren geeft u toestemming voor tracking cookies van Google Analytics. U kunt deze toestemming ongedaan maken door de cookies in uw browser te wissen.

Plato op een berg die nadenkt over de Maanbarrière van het Leven.

De Maanbarrière

De grens van het leven in de ruimte

Hadden Plato en Aristoteles gelijk over het leven?

In de enorme uitgestrektheid van de ruimte, voorbij de atmosfeer van de aarde en de baan van de maan, ligt een raadselachtige barrière. Een barrière die al duizenden jaren onderwerp van filosofisch debat is. Filosofen Plato en Aristoteles geloofden dat leven buiten de maan onmogelijk was, omdat ze het zagen als een grens tussen het rijk van het leven en het rijk van permanentie.

Als moraliteitsfilosoof en decennialang verdediger van de vrije wil, heb ik in februari 2022 GMOdebate.org opgericht om dieren en planten te verdedigen tegen eugenetica.

space cat

“Hoe ver van de aarde heeft het leven in de ruimte gereisd?”

Tot mijn verbazing ontdekte ik dat het leven nooit verder is gereisd dan de maan. Vreemd genoeg heeft de wetenschap, ondanks grote investeringen in ruimtevaart en plannen om mensen naar Mars te sturen, nooit getest of leven verder dan de maan kan overleven.

“Waarom is het nooit getest?”

Mysterie

Waarom heeft de wetenschap nagelaten te testen of leven voorbij de maan kan reizen?

Het mysterie werd nog groter toen ik ontdekte dat de Griekse filosofen Plato en Aristoteles voorspelden dat het leven zich beperkt tot een "ondermaanse sfeer" onder de maan. Hun theorie suggereert de mogelijkheid dat er geen leven kan bestaan in de "bovenmaanse sfeer" voorbij de maan.

Zouden Plato en Aristoteles iets op het spoor zijn geweest? Dat deze vraag ook in 2023 niet kan worden afgewezen, is opmerkelijk.

Een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van de wetenschap

De theorie van Plato en Aristoteles heeft een sleutelrol gespeeld in de geschiedenis van de wetenschap. De wetenschappelijke revolutie kwam in opstand tegen het idee dat er geen leven kan bestaan buiten de maan, wat aan de basis lag van de overgang van de aristotelische fysica naar moderne wetenschappelijke theorieën.

Zo verwierp Francis Bacon, een sleutelfiguur in de wetenschappelijke revolutie, het aristotelische onderscheid tussen de ondermaanse en bovenmaanse sferen. Giordano Bruno probeerde ook de scheiding tussen ondermaanse en bovenmaanse regio's in diskrediet te brengen. Het onderscheid tussen deze sferen werd verder uitgedaagd door de ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke theorieën en ontdekkingen, zoals het werk van Chen Ning Yang en Robert Mills.

De theorie van Plato en Aristoteles heeft een sleutelrol gespeeld in de geschiedenis van de wetenschap, wat een bijkomend argument is dat moest worden getest of het leven voorbij de maan kan reizen zodra dat mogelijk werd.

Onderzoek

Voor context zal ik kort mijn achtergrond beschrijven en de reden waarom ik een mogelijke nalatigheid van de wetenschap om een eenvoudige test te doen, onderzocht.

Decennia lang heb ik vraagtekens gezet bij de grondslagen van wetenschap en moraliteit. Mijn zoektocht begon rond 2009 via de kritische blog Zielenknijper logoZielenknijper.com met een onderzoek naar de beweging voor de afschaffing van de vrije wil dat probeert religies en niet-empirische moraal af te schaffen.

De beweging voor de afschaffing van de vrije wil is geworteld in scientisme en is van plan moraliteit te vervangen door het 'grotere belang' van de wetenschap. Deze beweging is al eeuwen aan de gang en uit mijn onderzoek bleek dat de beweging de hoofdoorzaak was van de nazi-holocaust en eugenetica.

Mijn onderzoek als onderdeel van de kritische blog Zielenknijper logoZielenknijper.com bracht me ertoe de rol van de psychiatrie in twijfel te trekken bij het claimen van meesterschap over het leven, het bewustzijn en de menselijke geest namens de wetenschap.

In het verlengde van mijn filosofisch onderzoek naar eugenetica heb ik in februari 2022 GMOdebate.org opgericht om dieren en planten te verdedigen tegen eugenetica. Op deze website vind je een artikel over eugenetica.

Iets te verbergen?

Door de geschiedenis heen hebben filosofen en wetenschappers zoals Socrates, Anaxagoras, Aristoteles, Hypatia, Giordano Bruno, Baruch Spinoza en Albert Einstein verbannen vanwege hun niet-aflatende loyaliteit aan de waarheid en hun streven naar kennis die heersende overtuigingen en normen uitdaagde, met sommigen, zoals Anaxagoras, die werd verbannen omdat hij beweerde dat de maan een rots was, en anderen, zoals Socrates, werden ter dood veroordeeld omdat ze de gevestigde religieuze en sociale orde in twijfel trokken.

Door de jaren heen ben ik vaak verbannen vanwege het in twijfel trekken van gevoelige onderwerpen zoals de Big Bang-theorie, atheïsme (als een dogmatische antireligie) of plantenbewustzijn.

Ik leerde al heel vroeg dat voorstanders van de beweging voor de afschaffing van de vrije wil de neiging hebben om argument ad hominem (persoonlijke aanvallen) als hun primaire tactiek te gebruiken.

Verbannen wegens twijfels over de oerknaltheorie

Banned on Space.com

In juni 2021 werd ik verbannen op Space.com omdat ik de oerknaltheorie in twijfel trok in een post die deze inhoud bevatte.

Het was een behoorlijk geschreven post over het feit dat de Big Bang-theorie door steeds meer wetenschappers als een religie wordt beschouwd. De post had verschillende serieuze reacties ontvangen en werd om twijfelachtige redenen verwijderd. Onderwerpen zijn normaal gesproken ‘gesloten’ en blijven leesbaar, maar de moderator heeft het onderwerp verwijderd. Later zou mijn hele Space.com-account worden verbannen en werden al mijn berichten verwijderd.

De bekende wetenschapsschrijver Eric J. Lerner schreef in 2022 een artikel waarin hij zei:

“Het is bijna onmogelijk geworden om kritische artikelen over de oerknal te publiceren in astronomische tijdschriften.”

(2022) De oerknal is niet gebeurd Bron: Het Instituut voor Kunst en Ideeën

Academici mogen bepaald onderzoek niet doen, waaronder het bekritiseren van de oerknaltheorie.

Voordat ik het kritisch onderwerp over de oerknaltheorie op Space.com plaatste, had ik een onderwerp gestart om de vraag te stellen hoe ver het leven op aarde in de ruimte had gereisd.

Kan de Space.com-blokkering verband houden met mijn vraag?

Gecensureerd op andere platforms

Banned on Space.com

Een gerelateerde filosofische vraag op philosophy.stackexchange.com, met betrekking tot het idee dat leven op aarde mogelijk verband houdt met zonne-neutrino-energie van de 🌞 Zon, werd bijvoorbeeld bijna onmiddellijk gesloten, als zijnde 'off-topic'. Op veel andere fora is de vraag verwijderd.

Censuur of iets anders?

Zen en de kunst van motoronderhoud: een onderzoek naar waarden

Filosoof Robert Pirsig (IQ 170), auteur van het boek Zen en de kunst van motoronderhoud: een onderzoek naar waarden (1974), het meest verkochte filosofieboek ooit (5 miljoen exemplaren), vermeldde het volgende met betrekking tot genegeerd worden bij het verdedigen van een filosofisch pleidooi voor het concept kwaliteit buiten de wetenschap.

Hoewel een website die aan zijn ideeën is gewijd, 50.000 berichten bevat en er buitenposten van academisch belang zijn geweest, is hij teleurgesteld dat zijn boeken niet meer algemene aandacht hebben gekregen. 'De meeste academische filosofen negeren het, of praten er stilletjes over, en ik vroeg me af hoe dat kwam. Ik vermoed dat het iets te maken heeft met mijn volharding dat 'kwaliteit' niet gedefinieerd kan worden', zegt hij. (2009-2011) Filosoof Robert Pirsig op onlinephilosophyclub.com Bron: onlinephilosophyclub.com

Kwaliteit en waarden... Dit zou het gebied kunnen zijn waarop verdere vooruitgang moet worden gezocht. Een context buiten de grenzen van herhaalbare aard, maar betekenisvol relevant.

Dieper gaan in het onderzoek: Materialisme

Het westerse intellectuele establishment heeft het materialisme omarmd en de oude filosofische metafysica verbannen als een overblijfsel uit bijgelovige tijden. In 2020 schreef de Nederlandse filosoof Dr. Bernardo Kastrup een kritisch artikel met de titel Materialisme zal bespot worden waarin hij betoogde dat materialisme is ontwikkeld en gehandhaafd door list en bedrog.

In werkelijkheid heeft het materialisme tot nu toe niet door magie overleefd, maar door trucs.
Banned on Space.com

Het idee dat het leven onafhankelijk is van het zonnestelsel is cultureel ingebakken door films als Star Trek, waardoor mensen gingen geloven dat mensen door de kosmos zullen reizen als onafhankelijke biochemische bundels materie.

Dr. Bernardo Kastrup schreef het volgende over de mogelijke invloed van een cultureel momentum om de wetenschap te misleiden:

Tegenwoordig denken we dat materialisme aannemelijk is, louter door gewoonte en overgeërfd cultureel momentum ...

Zou een dogmatisch geloof in het materialisme kunnen verklaren dat de wetenschap heeft nagelaten een eenvoudige test uit te voeren?

Groter goed van de wetenschap

Bij nader inzien ben ik van mening dat materialisme niet kan worden beschouwd als een onafhankelijke oorzaak voor dogmatische dwaling van de wetenschap.

De 'groter goed van de wetenschap'-ideologie geïntroduceerd door de sciëntistische filosofie is de drijvende kracht achter de cultuurverschuiving naar materialisme. Die verschuiving is al meer dan een eeuw aan de gang en heeft geleid tot de onderdrukking van de filosofie door de filosofie op een niveau te plaatsen dat vergelijkbaar is met religies.

Filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) waarschuwde in Beyond Good and Evil (Hoofdstuk 6 – Wij Geleerden) al voor het begin van de ontwikkeling in 1886.

Friedrich NietzscheDe onafhankelijkheidsverklaring van de wetenschappelijke mens, zijn emancipatie van de filosofie, is een van de subtielere nawerkingen van democratische organisatie en desorganisatie: de zelfverheerlijking en eigendunk van de geleerde mens is nu overal in volle bloei, en in zijn beste lente - wat niet wil zeggen dat in dit geval zelflof zoet ruikt. Ook hier roept het instinct van de bevolking, “Vrijheid van alle meesters!” en nadat de wetenschap zich met de gelukkigste resultaten heeft verzet tegen de theologie, wiens “dienstmaagd” het te lang had geduurd, het stelt nu in zijn baldadigheid en indiscretie voor om wetten voor de filosofie vast te stellen, en op zijn beurt om de 'meester' te spelen - wat zeg ik! om de FILOSOOF voor eigen rekening te spelen.

De wetenschap heeft geprobeerd zich te ontdoen van filosofie en moraliteit.

Wetenschap, wanneer uitgevoerd zonder moraliteit ('bescheiden waarnemer'), opereert op basis van een dogmatisch geloof in uniformitarisme, wat inhoudt dat de feiten van de wetenschap geldig zijn zonder filosofie, wat resulteert in een ideaal om moraliteit af te schaffen.

GM: science out of control 110 (2018) Immorele vooruitgang: loopt de wetenschap uit de hand? Voor veel wetenschappers zijn morele bezwaren tegen hun werk niet geldig: wetenschap is per definitie moreel neutraal, dus elk moreel oordeel daarover weerspiegelt eenvoudig wetenschappelijk analfabetisme. Bron: New Scientist

Bij afwezigheid van moraliteit wordt gezien dat corruptie naar voren komt als een drijvende en zelfs dominante kracht bij het nastreven van een waargenomen, dogmatisch groter goed van de wetenschap.

In een deterministische wereld zonder vrije wil draait het grotere goed om de belangen van de wetenschap, de sciëntistische filosofie.

Een groeiend koor van wetenschappers en filosofen beweert dat vrije wil niet bestaat. Zouden ze gelijk kunnen hebben? Verreweg de meest verontrustende implicatie van de zaak tegen de vrije wil is wat het zegt over moraliteit...(2021) Het uurwerkuniversum: is vrije wil een illusie? Bron: The Guardian

In een deterministische wereld zonder moraliteit zou de wetenschap de mensheid hebben kunnen misleid over het vermogen van het leven om voorbij de maan te reizen. De reden waarom zou dogmatische corruptie kunnen zijn.

Conclusie

Als het leven gebonden is aan een gebied rond de 🌞 Zon, zou het begrip van de mensheid van de natuur, de realiteit en ruimtevaart fundamenteel gebrekkig zijn. Dit besef vraagt om nieuw filosofisch denken om de mensheid te leiden op een pad voorwaarts naar vooruitgang en overleving. In plaats van te proberen te ontsnappen aan de aarde, zou de mensheid beter kunnen investeren in het beschermen van de aarde en mogelijk ook de zon als bron van het leven.

Waarom heeft de wetenschap na al die decennia nagelaten te testen of leven verder dan de maan kan reizen? Wat als Plato en Aristoteles gelijk hadden - en de maan een barrière markeert die het leven niet kan overschrijden?


Moraliteit, zoals 💗 liefde, kan niet “opgeschreven” worden, 🐿️ dieren hebben jou nodig!